All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมามจร.วข.อุบลฯ
ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ พระเถระสองรูปคือ พระราชรัตโนบล(อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี) และพระกิตติญาณโสภณ(ปัจจุบัน เป็นพระเทพกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี) มีแนวความคิดที่จะสร้างสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุ สามเณรขึ้น ด้วยมองเห็นว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในชนบทนั้นขาดโอกาสทางการศึกษา ครั้นจะเดินทางเข้าไปศึกษาในกรุงเทพมหานคร ก็เกิดความลำบากต้องทิ้งศรัทธาญาติโยมไป ทำให้วัดขาดพระเณรอยู่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ โดย ฯพณฯ พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี (ในสมัยนั้น) เป็นประธาน และนายบุญช่วย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ในสมัยนั้น) เป็นรองประธาน โดยวางแบบแปลนไว้ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๖๐ เมตร สูง ๕ ชั้น จากนั้นได้เริ่มหาปัจจัยมาก่อสร้างตามกำลัง โดยขอความร่วมมือจากพระสังฆาธิการและศรัทธาประชาชน ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง และได้ลงมือก่อสร้างเมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๗ การก่อสร้างดำเนินการได้ ๓ ชั้นก็หมดงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๒๙ การประชุมพระสังฆาธิการ มีมติให้เสนอเรื่องขอเปิดการเรียนการสอน เป็นสาขาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งก็ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้จัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ที่วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามหนังสือที่ ๓๙๕/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ เรื่อง อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี และประกาศมหาวิทยาลัย ที่ ๗๙/๒๕๒๙ เรื่อง จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๙ โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้จัดตั้งวิทยาเขตอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๒๙ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๙ วิทยาเขตอุบลราชธานี ในระยะเริ่มแรก จึงได้ดำเนินการบริหารจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีการสอน วิชาเอกการสอนสังคมศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๓๐ ได้เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณรเข้าศึกษาจำนวน ๕๐ รูป เปิดสอนสาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับอนุมัติ เปิดเรียนในสาขาวิชาศาสนาคณะพุทธศาสตร์คณะผู้บริหารชุดแรกเริ่มประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหาร
๑. พระราชรัตโนบล
ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
๒. พระกิตติญาณโสภณ
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๓. พระครูโสภิตปริยัติการ
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๔. พระครูศรีรัตนโสภณ
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน
๕. พระครูศิริพัชโรบล
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
๖. พระครูเมธีชานุเขต
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๗. พระมหาประสิทธิ์ ปสิทธิปุญโญ
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
คณะกรรมการจัดการศึกษา
๑. พระกิตติญาณโสภณ
ดำรงตำแหน่ง
คณบดีคณะครุศาสตร์
๒. พระมหาเรืองฤทธิ์ ปญญาวชิโร
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์
๓. พระวุฒิพล ชุตินธโร
ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการคณบดีคณะครุศาสตร์
คณะกรรมการสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี
๑. พระเทพกิตติมุนี
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
ประธานสภาวิทยาเขต
๒. พระครูสารกิจโกศล
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุพิมล ศรศักดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ
๔. พระครูกิตติคุโณภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
กรรมการ
๕. พระครูถิรธรรมสิริ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ
๖. พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
กรรมการ
๗. พระครูสิริสุตวิมล
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๘. ผศ.บัญชา จำปารักษ์
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๙. นายสี สร้อยสน
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๑๐. พระเทพวรมุนี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. พระกิตติญาณโสภณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒. พระครูสุวรรณธรรโมภาส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๓. พระครูวิลาสกิจจาทร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๔. พระครูปทุมพัฒนากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๕. พระครูสุนทรสุตกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๖. นายแพทย์ กวี ไชยศิริ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๗. ผศ.สุบรรณ จันทบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๘. นายสมัย เพ็งแจ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๙. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๐. นางปาริชาติ มาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๒๑. พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน
รก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
คณะผู้บริหารในยุคปัจจุบัน
๑. พระครูสารกิจโกศล ดร.
ดำรงตำแหน่ง
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
๒. พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ดร.
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
๓. นายสุพิมล ศรศักดา
ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
๔. พระครูกิตติคุโณภาส
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี
๕. พระครูถิรธรรมสิริ
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๖. พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ ดร.
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
๗. นายบรรยวัสถ์ ฝางคำ
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
๘. ว่าที่ร้อยตรีส่งศักดิ์ บุญจำรุญ
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๙. นายสี สร้อยสน
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์
๑๐. นายมนูญ พันนา
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี
๑๑. นายสี สร้อยสน
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๑๒. นายสุรสิทธิ์ ทองลาด
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
๑๓. นายทองแดง พุทธเกต
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
๑๔. พระครูปลัดหงส์หิน ฐิตธมฺโม
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต
๑๕. นายวันไทย กาเผือกงาม
ดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าที่บุคคล
คณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี
๑. พระครูสารกิจโกศล ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ
๔. พระครูถิรธรรมสิริ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ
๕. พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
กรรมการ
๖. นายมนูญ พันนา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๗. นายสี สร้อยสน
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๘. นายเฉลิมสุข บุญคำภา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๙. พระครูกิตติคุโณภาส
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
กรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี
๑. พระครูสารกิจโกศล ดร.
รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี
ประธานกรรมการ
๒. พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ดร.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓. ผศ.สุพิมล ศรศักดา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
กรรมการ
๔. พระครูถิรธรรมสิริ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
กรรมการ
๕. พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์
กรรมการ
๖. พระครูสารสีลคุณ
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๗. พระครูสารธรรมรังษี
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๘. นายเฉลิมสุข บุญคำภา
ผู้แทนคณาจารย์ประจำ
กรรมการ
๙. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ บุณฑริก
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. รศ.นพดล จันทร์เพ็ญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.