All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐         ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   เพื่อให้นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ
Read More
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐   ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย  ปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนในระบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเรียนกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
Read More
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐   ในวันที่ ๕ -๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชานี  ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสำรวจตัวเองให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อ  จึงเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมนิสิต ให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา และทำความเข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้ารับพิธีประสาทปริญญา ในวันที่ ๑๒
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้ได้ทราบคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามนวลักษ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของนิสิตต่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในภาคบ่ายกิจกรรม
Read More
โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกระบวนการเรียนของนิสิตและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตได้ เพื่อให้การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๔ ” โดย พระมหาถวิล
Read More
โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ( ป.ธ.๙ Ph.D. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตอุบลราชธานี
Read More
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.