All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพื่อให้นิสิตได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิต เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
Read More
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ก่อนเข้าศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี    ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ก่อนเข้าศึกษาฯ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี -๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-
Read More
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ก่อนเข้าศึกษาฯ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบัณฑิต  เตรียมความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน    โดยมีกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้ได้ทราบคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามนวลักษ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของนิสิตต่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในภาคบ่ายกิจกรรม
Read More
โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกระบวนการเรียนของนิสิตและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตได้ เพื่อให้การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๔ ” โดย พระมหาถวิล
Read More
โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ( ป.ธ.๙ Ph.D. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตอุบลราชธานี
Read More
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กำหนดการโครงการส่งเสริมเเละสบับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.