All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

ประมวลภาพวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓
Read More
การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

                 วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.  มหาวิทยาลัยมหาจุลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีได้ดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากร (สายสนับสนุน)     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ ด้านงบประมาณและด้านการเงิน 
Read More
โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กำหนดการโครงการส่งเสริมเเละสบับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประกาศวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี เรื่อง “หยุดเรียน  สอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ให้มีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบัน ที่เป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามมารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมสืบต่อไป ในภาคเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “เกษตรอินทรีย์ปลอดสารแบบยั่งยืนทางรอดของเกษตรกรไทยในศตวรรษที่ ๒๑” โดย
Read More
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กิจกรรมเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำโดยพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ป.ธ.๙ Ph.D. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบรรพชิต /คฤหัสถ์
Read More
กิจกรรมเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.