All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการอบรมไวยาวัจกรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 12 - 13  กันยาน  2561  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมไวยาวัจกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561  ไวยาวัจกรเป็นบุคลากรในวัดที่มีความสำคัญต่อการดูแล รักษา และจัดการทรัพย์สินของวัด เนื่องด้วยวัดเป็นนิติบุคคล ไวยาวัจกรจึงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและตัวแทนของวัดตามประมวลกฎหมายแพ่งในการทำนิติกรรม การอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ไวยาวัจกรจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ไวยาวัจกรมีความรู้และเข้าใจในบทบาท
Read More
โครงการอบรมไวยาวัจกรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ใน วันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ  2561 เพื่อเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวชุมชน และสังคม เเละเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชนให้เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชนซึ่งจะป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจมูลฐานแห่งความรู้โดย
Read More
โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV  สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการศึกษาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอินโดจีน คือประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยแก่งนี้ ต้องแสดงบทบาทในการเป็นแหล่งศึกษา
Read More
กิจจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน 2561

ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  ได้มุงเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามพันธกิจ  4  ด้าน  คือ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม 
Read More
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน 2561

โครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

   ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิต ได้ร่วมกันทำกิจกรรม  อันก่อให้เกิดความรักและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เเละเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการถวายเทียนพรรษา ให้ดำรงอยู่และเป็นศิลปวัฒนธรรม
Read More
โครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นให้นิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ  จึงจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและร่วมสืบสานไว้
Read More
โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

              ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  จัดขบวนฟ้อนรำประกอบต้นเทียน  การแสดงประกอบในกิจกรรมต้นเทียน
Read More
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลเเด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ป.ธ.๙ Ph.D.  รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบรรพชิต /คฤหัสถ์ และหน่วยงานทางราชการ
Read More
โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.