All for Joomla All for Webmasters

พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ข้อมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:       พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Arts Program in English

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย):   พุทธศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย):     พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):   B.A. (English)

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

                    –

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

                     –

๕. รูปแบบของหลักสูตร

                     –

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.