All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบัณฑิต  เตรียมความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน    โดยมีกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้ได้ทราบคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามนวลักษ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของนิสิตต่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในภาคบ่ายกิจกรรม
Read More
โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกระบวนการเรียนของนิสิตและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตได้ เพื่อให้การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๔ ” โดย พระมหาถวิล
Read More
โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ( ป.ธ.๙ Ph.D. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตอุบลราชธานี
Read More
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

ประมวลภาพวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิด การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓
Read More
การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเขียนโครงการโดยใช้วงจร PDCA” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหัวข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยว/ชุดโครงการ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กิจกรรมงานวิจัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กิจกรรม “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายเเม่ของแผ่นดิน”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย และพิธีเปิดอาคารเรียนอเนกประสงค์วิทยาเขตอุบลราชธานี ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง พระพุทธศาสนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กับการพัฒนาสังคมยุค ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ2560

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.