All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบัณฑิต  เตรียมความพร้อมในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่บัณฑิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน    โดยมีกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ การฝึกซ้อมพิธีรับปริญญาให้กับบัณฑิตทุกรูป / ทุกคน   เพื่อให้บัณฑิตได้ทราบรายละเอียดและขั้นตอนของพิธีประสาทปริญญาบัตร  โดยในครั้งนี้มีมหาบัณฑิตและบัณฑิต สังกัดวิทยาเขตอุบลราชธานี  ที่สำเร็จการศึกษา ในปี ๒๕๖๑ นี้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๔ รูป/คน  แยกเป็นคณะดังนี้

คณะบัณฑิตวิทยาลัย   จำนวน           ๑๓     รูป/คน
คณะพุทธศาสตร์          จำนวน           ๒๗     รูป
คณะครุศาสตร์              จำนวน           ๒๔     รูป
คณะมนุษย์ศาสตร์        จำนวน            ๗      รูป
คณะสังคมศาสตร์         จำนวน           ๗๓     รูป/คน

 

โดย พระเดชพระคุณ พระเทพวราจารย์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีเมตาเป็นประธานในพธี เเละกล่าวให้โอวาท เเก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกรูป/คน ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.