All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เพื่อให้นิสิตได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และเป็นการเตรียมความพร้อมนิสิต เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนิสิตใหม่

ภาคเช้า พระเดชพระคุณ พระเทพวราจารย์  รองอธิการบดี วิทยาเขตอุบลราชธานี  เมตาเป็นประธานในพธี เเละกล่าวให้โอวาท เเก่ คณาจารย์ บุคลากร  และนิสิตใหม่ ทุกรูป/คน ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคบ่าย คณาจารย์ บุคลากร  และนิสิตใหม่ ทุกรูป/คน ได้ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการศึกษา โดย พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์, ผศ.(พิเศษ),ดร.   เเละกิจกรรม ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จพบปะนิสิต เพื่อสร้างขวัญ กำลังในการศึกษาให้กับนิสิตเเละสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.