All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  ได้มุงเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามพันธกิจ  4  ด้าน  คือ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม  การวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม  และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพัฒนา  ฉบับที่  12  (พ.ศ.2560-2564) วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้นำเอาการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นนโยบายสำคัญ  ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย  คือเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและสังคม  และได้  กำหนดวิสัยทัศน์ของวิทยาเขตอุบลราชธานี  ไว้ว่า  “จัดการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภูมิภาคเอเชีย”  การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอินโดจีน คือประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยแก่งนี้ ต้องแสดงบทบาทในการเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าข้อมูลทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาค ทางด้านการศึกษา  การวิจัย การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของภูมิภาคนี้

จึงได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา : จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี ดร.ลำพอง  กลมกูล ผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศและบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มจร เป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาวิจัยในปัจจุบัน” เเละ “การวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (SEM) ด้วยโปรแกรม LISREL” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม วิทยาเขตอุบลราชธานีต.กระโสบ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

*-*-***-*–*–*-*–*–*-*-*-*

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.