All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ใน วันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ  2561 เพื่อเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวชุมชน และสังคม เเละเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชนให้เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชนซึ่งจะป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจมูลฐานแห่งความรู้โดย ใช้มิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ในภาคเช้าเวลา 09.30 น.  รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาในยุค 4.0 ”   โดย พระมหาประสิทธิ ญาณปฺทีโป เเละผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา  ในภาคบ่าย รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิควิธีการเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนายุคดิจิทัล”  โดย พระมหาประสิทธิ ญาณปฺทีโป

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย พระปลัดอัคภูมิ อคฺคจิตฺโต ในภาคบ่าย รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การเผยแผ่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย พระเชิดศักดิ์  สิริจนฺโท เเละกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้านและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน นิสิตให้ความสนใจอย่างมากเเละเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาปฏิบัติธรรม วิทยาเขตอุบลราชธานี

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-***-*-*-**-*

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.