All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ในระหว่างวันที่ 12 – 13  กันยาน  2561  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมไวยาวัจกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561  ไวยาวัจกรเป็นบุคลากรในวัดที่มีความสำคัญต่อการดูแล รักษา และจัดการทรัพย์สินของวัด เนื่องด้วยวัดเป็นนิติบุคคล ไวยาวัจกรจึงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและตัวแทนของวัดตามประมวลกฎหมายแพ่งในการทำนิติกรรม การอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ไวยาวัจกรจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ไวยาวัจกรมีความรู้และเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตน เเละ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ในภาคเช้า เวลา 09.30 น. รับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมาย พรบ.คณะสงฆ์ 2505 และแก้ไขเพิ่มเติม”  “กฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่ 18  (พ.ศ.2536)  ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้ง ถอดถอนไวยาวัจกร” โดย นายประยงค์  ศรไชย  อดีต ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร  

ในภาคบ่าย วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท อำนาจ หน้าที่ของไวยาวัจกร” โดย นายอัครนันท์ นนทา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เเละเวลา 15.30 น. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสนพิธี  พิธีต่างๆและบทบาทหน้าที่ชาวพุทธ”  โดย นายปฏิเวช มากานนท์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

วันที่ 13 กันยายน 2561  เวลา 09.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการที่ดินของวัด”   โดย นายชาครินต์ บุญช่วย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ในภาคบ่าย วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทรัพย์สินและการบัญชีของวัด” โดย นางเพลินพิศ น้อยคนดี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี เเละในเวลา 17.00 น. ได้รับความเมตตานุเคราะห์ จาก พระครูสารสีลคุณ, ดร.  ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เมตตาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ กล่าวให้โอวาทเเละมอบวุฒิบัตร เเก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ  ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ)  ต.กระโสบ  อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี

*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.