All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ระหว่างวันที่ 15 -20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี 2562  ภายใต้โครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องจาก  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมคนไทยให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้สังคมมีคุณภาพ เผยแพร่ หลักธรรมสู่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในด้านความมั่นคงของ 3 สถาบัน อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยการเทิดทูนและสนองงานด้วยความจงรักภักดีของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเทิดทูนดำรงไว้ซึ่งสถาบัน  อันสูงสุดของชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึง ความสำคัญของนโยบายในการเผยแพร่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่ประชาชน จึงได้จัดโครงการจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) ประจำปี 2562 ขึ้น

โดยกิจกรรมประกอบด้วย  กิจกรรมปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์, กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงธรรม , กิจกรรมการตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทาน, การจัดนิทรรสการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชา หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชา และนิทรรสการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาเเละปลูกฝังให้ผู้ปกครอง เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุข อันเป็นการน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเเละสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาอีกด้วย

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.