All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

จบปี 4 แล้ว ยังต้องออกปฏิบัติศาสนกิจอีก 1 ปีก่อนรับปริญญาตรี ตามนโยบายมหาวิทยาวิทยาลัยด้านการบริการสังคม ร่วมปฐมนิเทศที่ขอนแก่น

 

 

วันที่ 2 มิ.ย.2560 เวลา 09.00 น. ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตขอนแก่น  พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น  เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63  ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในจำนวนนี้มีพระอธิการฝั้น อติพโล อายุ 80 ปี นิสิตปริญญาตรี มจร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ เข้าร่วมด้วย และมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี
ในการนี้พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (มจร) ส่วนกลาง ถวายรายงานความว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้บริหารจัดการเรียนการสอนแก่นิสิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในบรรพชิต เมื่อสำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎี  4 ปีแล้ว นิสิตจะต้องออกไปปฏิบัติศาสนกิจอีก 1 ปี เพื่อสนองงานกิจการคณะสงฆ์และงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ก่อนที่จะออกปฏิบัติศาสนกิจมหาวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ถ้าไม่เข้ารับการปฐมนิเทศถือว่าไม่ปฏิบัติศาสนกิจปีการศึกษา 2560 นี้ มีนิสิตบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติเป็นนิสิตปฏิบัติศาสนกิจทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้นจำนวน 2,326 รูป และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่น 63 เป็นต้นไปต้องปฏิบัติศาสนกิจ 2 ลักษณะ คือ ปฏิบัติศาสนกิจตามสถานที่ที่เจ้าอาวาสและหรือ สำนักหรือหัวหน้าสถานศึกษาแล้วแต่กรณีมอบหมาย และปฏิบัติศาสนกิจในรูปแบบของโครงการการปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อสนองงานคณะสงฆ์และช่วยพัฒนาสังคมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยกำหนดปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63  ประจำภาค ดังนี้
ภาคเหนือจัดปฐมนิเทศ วันที่ 26  พฤษภาคม พ.ศ.2560  ณ วิทยาเขตพระเยา จังหวัดพระเยา
ภาคกลางจัดปฐมนิเทศ วันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาคใต้จัดปฐมนิเทศ วันที่ 8  มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดปฐมนิเทศ วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ.2560  ที่วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคทฤษฎีชั้นปีที่ 4  จากวิทยาเขต วิทยาลัย และหน่วยวิทยบริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจทั้งสิ้น จำนวน 805  รูป โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการจากคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มีพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
การปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ 63  ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้มีกิจกรรม ดังนี้ ภาคเช้า พิธีเปิด โดยพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นและรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท และการเสวนาวิชาการ เรื่อง “พระนิสิต : พลังการทำงานและจิตวิญญาณเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม” โดยพระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร.ส่วนกลาง พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตขอนแก่น ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ คณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตรกรรมทางการศึกษา สจล และ พลตรีกฤษดา นิยมวิทย์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ชาญชัย ฮวดศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยขอนแก่น
ภาคบ่าย จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1  หัวข้อ การพัฒนาพื้นที่สัปปายะภายในวัดและชุมชน
กลุ่มที่ 2  หัวข้อ การฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3  หัวข้อ หลักการสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน
กลุ่มที่ 4 หัวข้อ หลักการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
กลุ่มที่ 5  หัวข้อ บทบาทการทำงานร่วมกับผู้สูงอายุและชุมชน

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.