All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์มอบวุฒิบัตรพระธรรมทูต รุ่น 23 จำนวน 112 รูป  มีโอวาทการปฏิบัติงานให้ยึดหลักสาราณียธรรม 6 ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ขณะที่พระพรหมบัณฑิตชี้อิทธิพลการสื่อสารของเทวทูตทำให้มีพระพุทธศาสนา

 


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ที่อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา มีพิธีปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทนในการเป็นประธานในพิธีปิด และมอบวุฒิบัตรให้กับพระสงฆ์ที่ผ่านการอบรม
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ให้โอวาทให้กับพระธรรมทูตว่า การเป็นพระธรรมทูตต้องมีความอดทน ทำงานเป็นทีม สามัคคี เสียสละ และมั่นคงในพระธรรมวินัย ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมที่เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี และเห็นเหตุแห่งความดีงามไว้คือ หลักสาราณียธรรม 6 ซึ่งเป็นหลักธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง เป็นหลักธรรมที่จะเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่เสมอ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในองค์กร ประกอบด้วย 1. เมตตามโนกรรม 2.เมตตาวจีกรรม 3.เมตตากายกรรม 4.สาธารณโภคี 5.สีลสามัญญตา และ6.ทิฏฐิสามัญญตา ซึ่งหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ประการนี้ เป็นหลักธรรมที่จะทำให้พระธรรมทูตทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีความสุข และเป็นเหตุให้นึกถึงความดีของกันและกันตลอดเวลา แม้เราจะกลับมาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทย หรือย้ายไปปฏิบัติศาสนกิจในที่ใดก็ตาม จะทำให้เกิดการยอมรับ ความเป็นพระธรรมทูตจะปรากฏ จนกระทั่งเราสามารถพัฒนาให้เป็นเครือข่าย เป็นองค์กร เพื่อยกระดับการทำงานของคณะสงฆ์ไทยให้มีความเจริญยิ่งขึ้น
ทั้งนี้พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)  อธิการบดี มจร  กล่าวรายงานว่า มจร.โดยความเห็นชอบของมส. ให้จัดอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาตั้งแต่ปี 2538 ดำเนินการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศแล้ว 22 รุ่น มีพระธรรมทูตที่ผ่านการอบรมและไปปฏิบัติหน้าที่ยังต่างประเทศทั่วโลก รวม 1,658 รูป สำหรับรุ่นนี้เป็นพระธรรมทูตรุ่นที่ 23 มีพระสงฆ์ผ่านการอบรม 112 รูป โดยผ่านการอบรมทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค. ถึงเดือนพ.ค. และในช่วงการอบรมต้องผ่านการอบรมกรรมฐาน 1 เดือนด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2560  พระพรหมบัณฑิต ได้บรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์และงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” ในงานอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 23 ดังกล่าว โดยยกให้เห็นบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่ทูตว่ามีส่วนสำคัญและมีอิทธิพลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในที่นี้คือเทวทูตที่ทำให้หน้าที่ให้การสื่อสารให้เจ้าชายสิทธัตถะฉุกคิดจึงได้ออกบวชตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทำให้มีพระพุทธศาสนา หากไม่มีเทวทูตทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร  โดยส่งเนื้อหาเป็น 4 ลักษณะมาให้เจ้าชายสิทธัตถะในฐานะผู้รับสาร ก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลก นี้คือความสำคัญของเทวทูต

…………………………………………

(หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairnews.com/สมเด็จพระพุทธชินวงศ์-มอ/)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.