All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

                    ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนิน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการโดยใช้วงจร PDCA”   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ได้รับเมตาจากท่าน พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต (มจร.)  บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนิสิตต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย”

                   ในภาคบ่ายร่วมรับฟัง บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการ ตามกระบวนการ PDCA” โดย ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ ๕ กลุ่ม ให้นิสิตได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมและเขียนโครงการตามวงจร PDCA โดยมี นายปัญญชิต รองผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา  นายภูเบศ   วณิชชานนท์  ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนา     นายพงษ์พัฒน์  ใหม่จันทร์ดี เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสนาเป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ โดยได้รับความสนใจจากนิสิตอย่างมากมาย ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.