All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

          ในวันที่  ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๐   เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดดำเนิน โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  เพื่อเป็นการพัฒนานิสิต ให้นิสิตสามารถนำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง หรือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก     ดร.ลำพอง กลมกูล  นักวิจัย  สังกัดศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.ส่วนกลาง)     พระมหาประสิทธิ์  ญาณปฺปทีโป  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.ส่วนกลาง)    และอาจารย์ชนันทกรณ์ เกียรติจานนท์   อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.ส่วนกลาง)   เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ ผู้เรียนที่พึ่งประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑”  และร่วมกันทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแบบ Jigsaw Reading  เรื่อง “สภาพแวดล้อมของการศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑”  และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้Think-Pair-Share  โดยได้รับความสนใจ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนิสิตชั้นปีที่ ๒ ทุกคณะ ทุกชั้นปี รวมถึงผู้ที่สนใจในสาขาวิชาต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง   ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

    

     

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Share.