All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชุมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
จัดประชุมประจำสำนักงานวิทยาเขต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ประกาศมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน และพัฒนาทักษะทางวิชาการ ระดับเขตโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๙ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔
ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินพัง  วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน
W3Schools W3Schools W3Schools W3Schools
W3Schools
W3Schools
W3Schools
W3Schools
W3Schools

วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

 

ระบบปฏิทิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

เปิดรับสมัครพระภิกษุ สามเณร บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

โครงการส่งเสริมเเละสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กำหนดการโครงการส่งเสริมเเละสบับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี เรื่อง “หยุดเรียน สอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugin

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.