All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐         ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   เพื่อให้นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน  การปฏิบัติตัวต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ
Read More
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐   ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย  ปรับตัวและเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนในระบบของมหาวิทยาลัย รวมถึงเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข และเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการเรียนกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
Read More
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐-๐   ในวันที่ ๕ -๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชานี  ได้ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสสำรวจตัวเองให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อ  จึงเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมนิสิต ให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุด และเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษา และทำความเข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้ารับพิธีประสาทปริญญา ในวันที่ ๑๒
Read More
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต  เตรียมพร้อมสู่ความเป็นบัณฑิต ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานีก่อนเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เพื่อให้ได้ทราบคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามนวลักษ์ ๙ ประการของมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของนิสิตต่อการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และในภาคบ่ายกิจกรรม
Read More
โครงการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและนวลักษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อให้นิสิตสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในกระบวนการเรียนของนิสิตและพัฒนากระบวนการการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตได้ เพื่อให้การดำเนินงานสนองงานคณะสงฆ์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ในภาคเช้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิต รุ่นที่ ๖๔ ” โดย พระมหาถวิล
Read More
โครงการพัฒนานิสิตและกิจกรรมนิสิต วิทยาเขตอุบลราชธานี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๕ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ( ป.ธ.๙ Ph.D. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ศูนย์อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขตอุบลราชธานี
Read More
โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560

Read More
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.