All for Joomla All for Webmasters
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

โครงการอบรมไวยาวัจกรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ในระหว่างวันที่ 12 - 13  กันยาน  2561  เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินกิจกรรมอบรมไวยาวัจกร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561  ไวยาวัจกรเป็นบุคลากรในวัดที่มีความสำคัญต่อการดูแล รักษา และจัดการทรัพย์สินของวัด เนื่องด้วยวัดเป็นนิติบุคคล ไวยาวัจกรจึงเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและตัวแทนของวัดตามประมวลกฎหมายแพ่งในการทำนิติกรรม การอบรม ให้ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ไวยาวัจกรจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ไวยาวัจกรมีความรู้และเข้าใจในบทบาท
Read More
โครงการอบรมไวยาวัจกรจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

ใน วันที่ 7 – 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  ประจำปีงบประมาณ  2561 เพื่อเสริมสร้างแหล่งการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ครอบครัวชุมชน และสังคม เเละเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม ในการขับเคลื่อนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนไปสู่ประชาชนให้เกิดการผลักดันและผสานพลังของประชาชนในชุมชนซึ่งจะป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจมูลฐานแห่งความรู้โดย
Read More
โครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV  สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” เป็นการศึกษาการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในภูมิภาคอินโดจีน คือประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยแก่งนี้ ต้องแสดงบทบาทในการเป็นแหล่งศึกษา
Read More
กิจจกรรม “การจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอาเซียน ด้านพระพุทธศาสนา ในกลุ่มประเทศ CLMV สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน 2561

ในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี   เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย  ได้มุงเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามพันธกิจ  4  ด้าน  คือ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม 
Read More
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรด้านงานวิจัย “การออกแบบการวิจัยทางพระพุทธศาสนา: จากทฤษฎีฐานราก สู่โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ”ภายใต้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาและประเทศเพื่อนบ้าน 2561

โครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

   ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนิสิต ได้ร่วมกันทำกิจกรรม  อันก่อให้เกิดความรักและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เเละเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิต ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการถวายเทียนพรรษา ให้ดำรงอยู่และเป็นศิลปวัฒนธรรม
Read More
โครงการสามีจิกรรมและถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

                       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในด้านพระพุทธศาสนาและสังคมศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเน้นให้นิสิตออกปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่ทั่วประเทศ  จึงจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและร่วมสืบสานไว้
Read More
โครงการพระสงฆ์กับการเป็นผู้นำในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

              ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี  ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี  โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย  จัดขบวนฟ้อนรำประกอบต้นเทียน  การแสดงประกอบในกิจกรรมต้นเทียน
Read More
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระพรชัยมงคลเเด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ป.ธ.๙ Ph.D.  รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตบรรพชิต /คฤหัสถ์ และหน่วยงานทางราชการ
Read More
โครงการสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ (ครั้งที่ ๒) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.